Cosmo

Regulamin

Regulamin korzystania z Usług Kliniki Medycznej Cosmo Medica.

Szanowni Klienci!
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze oraz naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług medycznych i usług dermokosmetycznych w klinice Cosmo Medica przed przystąpieniem do
korzystania z nich .

Klinika Cosmo Medica powiązana jest ze stroną internetową  www.kasuj.onepro.pl Właścicielem Kliniki jest SHT z siedzibą przy ul. Fontany 36 lok 2, 01-885 Warszawa, NIP:1180288309, REGON: 012388064-00052 Telefon : 573 01 01 00 Mail: cosmo.medica@onet.pl

Klienci Kliniki Cosmo Medica są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Korzystanie z oferty Kliniki Cosmo Medica oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§ 1. Godziny otwarcia

1.Klinika Cosmo Medica świadczy usługi przy ulicy Wolność 7 lok. A, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21-00 oraz w soboty w godzinach 9:00 -16:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz niedziele Klinika jest nieczynna.
2.Godziny otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub zdarzeń losowych (typu: brak prądu, wody, gazu).

§ 2. Umawianie wizyt

1.Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty. Spełnimy chętnie wszystkie życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu, aby następny klient nie musiał czekać. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby. Otrzymają Państwo od nas SMS 2 dni przed zabiegiem, na którego należy odpowiedzieć i potwierdzić swoją wizytę. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia traktujemy ją jako wizytę, która się odbędzie.

2.Każde spóźnienie pacjenta na umówioną wizytę powyżej 10 minut skutkuje utratą wizyty oraz wpłaconego na nią zadatku. W nagłych sytuacjach prosimy o pilny kontakt z recepcją i niezwłoczne poinformowanie o możliwym spóźnieniu na wizytę.

§ 3. Punktualne rozpoczynanie zabiegów

W Klinice Cosmo Medica obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę, skorzystać z szatni i toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny, zatem prosimy o punktualność.
1.W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, czas takiego opóźnienia to maksymalnie 10 minut. Spóźnienie powyżej 10 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100 % ceny bądź anulowaniem wizyty bez zwrotu wpłaconego zadatku (decyzję podejmuje osoba koordynująca pracę lekarza). Spóźnienie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.
2.W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 10 minut) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu i utratą wpłaconego zadatku. Zabieg z pakietu w takiej sytuacji jest odpisywany od karnetu – przepada.
3.Ze względu na złożony charakter świadczonych usług, których czas trwania jest trudny do przewidzenia, Klinika zastrzega sobie prawo do możliwych opóźnień. Ten sam zabieg u różnych Pacjentów może różnić się pod względem czasu jego wykonywania, co może wpłynąć na opóźnienia. Opóźnienia mogą wynosić do 2 godzin od umówionej wizyty, o czym Pacjent będzie informowany drogą telefoniczną bądź poprzez wiadomość sms. Opóźnienie wizyty nie jest podstawą do zwrotu zadatku wpłaconego przez Pacjenta na poczet wizyty lekarskiej – w takim przypadku Pacjent może przenieść wizytę na inny termin. 

§ 4. Zasady wykonywania i odmowa wykonania zabiegu

1. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia obsługi i wykonania usługi – zabiegu kosmetycznego / medycznego:
– osobom pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających,
– w przypadku wystąpienia podejrzenia, iż osoba znajduje się pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających,
– osobom zachowujących się wulgarnie / agresywnie / niestosownie wobec personelu bądź innych klientów kliniki,
– w przypadku przeciwwskazań do wykonania zabiegu,
– w przypadku spóźnienia Pacjenta na umówioną wizytę powyżej 10 min.

§ 5. Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin

1.W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Kliniki Cosmo Medica nie później niż 24 h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.
2.Osoby, które nie szanują naszej pracy i naszego czasu, tracą przywileje zapisów priorytetowych lub zapisów w nadgodzinach kosmetologów. Trzykrotne niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje skreśleniem z listy klientów i odmówieniem wykonania usług w Klinice Cosmo Medica.

§ 6. Zadatki na usługi z zakresu medycyny lub kosmetologii

Zadatek ma charakter bezzwrotny. Ważność wpłaconego zadatku to 30 dni od daty jego wpłacenia.
W przypadku wykonania umowy ulega zaliczeniu na poczet świadczonej usługi.
Odwołanie wizyty z krótszym wyprzedzeniem niż 48h przed wyznaczonym terminem bądź spóźnieniem Pacjenta powyżej 10 min na umówioną wizytę skutkuje utratą zadatku.
Odwołanie wizyty z większym wyprzedzeniem niż 48h nie jest podstawą do zwrotu wpłaconego zadatku. W podanej sytuacji Pacjent ma możliwość przepisania wizyty na inny termin. Pacjent zobowiązany jest do wybrania kolejnego terminu w nie dłuższym czasie niż 30 dni od daty powiadomienia rejestracji kliniki o rezygnacji z pierwszego terminu – po upływie tego czasu zadatek przepada.

W nagłych sytuacjach prosimy o bezzwłoczny kontakt z rejestracją kliniki.  
Klinika zastrzega sobie prawo do niewykonania zabiegu z zakresu medycyny estetycznej lub kosmetologii z przyczyn m.in. technicznych lub personalnych. W takiej sytuacji Pacjent ma prawo do zwrotu zadatku (kwota nie większa niż równowartość wpłaconego zadatku). 

§ 7. Karnety na zabiegi na twarz i ciało oraz medycynę estetyczną.

1.W razie rezygnacji z wizyty (karnet) należy powiadomić obsługę Kliniki Cosmo Medica nie później niż 24 h przed planowaną wizytą. W innym przypadku wizyta planowana przepada.
2.W razie rezygnacji z wykupionego pakietu – kwota wykorzystanego zabiegu/zabiegów liczona jest w cenie regularnej, a różnica zwrócona w formie vouchera do wykorzystania w klinice.
3. Termin ważności wykupionego pakietu to okres pół roku, liczony od daty wykupienia pakietu. Klinika zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności pakietu. 
4. Pakiet jest własnością osoby, która go wykupiła. Tylko i wyłącznie osoba która wykupiła pakiet może realizować zabiegi w ramach pakietu. 
5. Klient ma prawo do przekazania Własności Pakietu osobie trzeciej lub wydłużenia terminu ważności pakietu tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzedniej zgodzie osoby zarządzającej kliniką. W takim przypadku należy zgłosić prośbę drogą mailową jak najszybciej przed upływem terminu ważności pakietu. 

§ 8. Reklamacje

1.Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usług na najwyższym poziomie.
2.Klienci powinni zgłaszać reklamacje niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do 3 dni od wykonania zabiegu.
3.Wszelkie reklamacje należy składać drogą mailową na adres: cosmo.medica@onet.pl 4.Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego.
5.Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 30 dni.
6.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9. Zmiany w Regulaminie

1.O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej: www.cosmo-medica.pl Klinika Cosmo Medica zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
2.Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu w regulamin, cennik usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.
3.Wszystkie osoby przebywające w klinice Cosmo Medica zobowiązane są przestrzegać niniejszego
regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
4.Niezastosowanie się klientki/a do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Kliniki Cosmo Medica za przeprowadzony zabieg.
5.W razie wątpliwości co do zdrowia klienta pracownik może odmówić wykonania zabiegu.
6.Klinika nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku niestosowania się klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.
7.Klient posiadający Groupon może skorzystać tylko jeden raz z danej usługi, gdyż jest to oferta wyłącznie dla nowych klientów. Jeżeli klient wykupi Groupon na dany zabieg po raz drugi – usługa nie zostanie przez nas zrealizowana.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.12.2019 i obowiązuje do odwołania.